Ubezpieczenia dla uczniów i przedszkolaków.

Nasza oferta jest jedną z najlepszych na rynku!

W ramach ubezpieczenia zapewniamy dzieciom ochronę:

 • przez cały rok, 24 h na dobę
 • na całym świecie
 • w szkole i w domu
 • na zajęciach dodatkowych
 • podczas sportu (także wyczynowego)
 • w trakcie wakacji i ferii oraz innych wyjazdów

Wypłacimy środki w razie m.in.:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu-nawet do 1000 zł za l% uszczerbku
 • leczenia, w tym: koszty wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, zabiegów i badań diagnostycznych,
 • rehabilitacji czy zakupu przedmiotów ortopedycznych.
ubezpieczenia szkolne

Dajemy aż 2 lata na dostarczenie dokumentacji lekarskiej, faktur lub rachunków niezbędnych do otrzymania zwrotu wydatków.

Ubezpieczenia szkolne Grupowe

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferujemy usługi assistance:

 • transport medyczny z miejsca zamieszkania co szpitala lub według wskazania lekarza
 • rehabilitację oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • wizyty lekarskie
 • wizyty pielęgniarskie
 • pomoc psychologa
 •  dowóz leków

Usługi są realizowane za pośrednictwem Centrum Alarmowego
+48 22 205 50 60 dostępnego na terenie Polski

Jaka będzie wysokość świadczeń?

Ubezpieczenie NNW oferujemy w czterech wariantach, które różnią się wysokością składki i sumą ubezpieczenia, czyli kwotą, do jakiej pokrywamy koszty leczenia ubezpIeczonego dziecka.

PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia .Grono” 03/12

OKRES UBEZPIECZENIA: 1 rok ZAKRES UBEZPIECZENIA: uczniowie Placówek Oświatowych

Wariant ubezpieczenia
Zakres i warunki powstałe w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dobry bardzo dobry wzorowy celujący
Trwały uszczerbek na zdrowiu1 15 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Pobyt w szpitalu2 50zł/dzień 60zł/dzień 70zł/dzień 200zł/dzień
Koszt leczenia 1 500 zł 2 500 zł 4 000 zł  10 000 zł
Koszt rehabilitacji 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 10 000 zł
Koszt operacji plastycznych 5 000 zł 5 000 zł 5000 zł 25 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) 700 zł 700 zł 700 zł 5 000 zł
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 5 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 19 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 65 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 2000 zł 2000 zł 2 000 zł 20 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa3 100 zł 150 zł 150 zł 250 zł
Wyczynowe uprawianie sportów • w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkolą np. w klubach sportowych) tak
Ochrona ubezpieczonego 1 rok / cały świat / 24 na dobę
Pomoc assistance 1 rok / Polska / 24 na dobę
Składka roczna za 1 osobę 33 zł 46 zł 55 zł 150 zł

1 Trwały uszczerbek na zdrowiu – liczony jest w oparciu o system świadczeń proporcjonalnych co oznacza, że wypłata świadczenia równa
jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego uszczerbku ustalonego na podstawie „Tabel procentowego uszczerbku na
zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” będących załącznikiem do oferty.

2 Pobyt w szpitalu – pobyt ubezpieczonego w szpitalu, który trwać min. 24h, w trakcie którego ubezpieczony poddał się leczeniu skutków
nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona o pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie
z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszej doby pobytu w szpitalu przez maksymalnie 30 dni w roku polisowym.
Pobyt w szpitalu z powodu choroby musi trwać min. 24h.

3 Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia może być wypłacone 1 raz w roku polisowym. Podstawą do wypłaty świadczenia
z tego tytułu jest pobyt w szpitalu (w następstwie pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia) trwający min. 24 h.